หน้าหลัก > กิจกรรม

ประชุม (KM กลุ่มย่อย)
...
31 พ.ค. 61
ห้องประชุมช่อแก้วและห้องประชุมสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประชุม (KM กลุ่มย่อย)
...
1 มิ.ย. 61
ห้องประชุมช่อแก้วและห้องประชุมสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประชุม (KM กลุ่มย่อย)
...
4 มิ.ย. 61
ห้องประชุมช่อแก้วและห้องประชุมสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เอกสารแนบ : หนังสือขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์เ ...
13 มิ.ย. 61 - 14 มิ.ย. 61
ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม และโรงแรมลองบีช ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
ประชุมชี้แจงการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑
เอกสารแนบ : ขอเชิญประชุมชี้แจงการบริหารงบประมาณ ...
13 มิ.ย. 61
ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมชั้น ๔ อาคาร ๔๓
โครงการอบรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม ภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เอกสารแนบ : ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ  ...
14 มิ.ย. 61 - 15 มิ.ย. 61
ณ ห้องประชุมช่อแก้ว ชั้น ๕ อาคาร ๓๑
ร่วมหารือและศึกษาคาวมเป็นไปได้ในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้การทำนาเกลือในพื้นที่มูลนิธีชัยพัฒนา
เอกสารแนบ : หนังสือขอเชิญร่วมหารือและศึกษาคาวมเป็นไปได้ในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้การทำนาเกลือในพื้นท ...
15 มิ.ย. 61
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
โครงการสัมมนาเชิงปฏบัติการ เรื่อง ทบทวนแผนการปฏิบัติราชการ
...
20 มิ.ย. 61 - 22 มิ.ย. 61
ณ เลค เฮฟเว่น รีสอร์ท แอนด์ ปาร์ค จังหวัดกาญจนบุรี
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการวิพากษ์ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กลุ่มจังหวัด ร่างแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค” ประจำปีงบประมาณ 2561
เอกสารแนบ : ประชุมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการวิพากษ์ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษากลุ่มจั ...
28 มิ.ย. 61 - 29 มิ.ย. 61
ณ โรงแรมชูชัยบุรีศรีอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ประชุม คณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.สมุทรสงคราม
เอกสารแนบ : ประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.สมุทรสงคราม ...
28 มิ.ย. 61
ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม
กิจกรรมปัจจุบัน