สถาบันวิจัยและพัฒนาท้องถิ่นกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง


สถาบันวิจัยและพัฒนาท้องถิ่นกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

หลักสูตรการจัดอบรมประจำปีงบประมาณ 2563

ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ