สถาบันวิจัยและพัฒนาท้องถิ่นกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง


สถาบันวิจัยและพัฒนาท้องถิ่นกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

หลักสูตรการจัดอบรมประจำปีงบประมาณ 2563

ชื่อหลักสูตร
รายละเอียด
✅เทคนิคการใช้โปรแกรม Microsoft office อย่างมีประสิทธิภาพ


✅เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ การจัดทำรายงานการประชุม และการเขียนโครงการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพให้เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ และบรรลุประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการ


✅เทคนิคการปฏิบัติงาน e-Bidding / e-Market / e-Catalog ประมูลงานภาครัฐด้วยระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement System : e-GP)


✅เทคนิคการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ด้วยโปรแกรมกราฟฟิกอย่างมืออาชีพ


❇️นวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวชุมชน


❇️นวัตกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ ๔.๐


❇️นวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการของชุมชนท่องเที่ยว