แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


Download เอกสารด้านล่าง


>>> แผนพัฒนาบุคลากร

>>> แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ระยะ ๕ ปี(๒๕๖๐-๒๕๖๔) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

>>> แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ ๕ ปี (๒๕๖๐-๒๕๖๔) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

>>> แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

>>> แผนปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

>>> แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 (ศูนย์ฯสมุทรสงคราม)

>>> แผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ศูนย์สมุทรสงคราม

>>> เล่มแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

>>> เล่มแผนยุทธศาสตร์ 62