บุคลลากรหอพักนักศึกษา                         
นางสาวภาวินี  สักเล็บประดู่
ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่ง : รักษาการผู้จัดการพักนักศึกษ


นายสถิระ    นกอินทรีย์
Sathira  Nokonsee
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปนายวัชระ พ่วงสำเภา              
ตำแหน่ง : ดูแลอาคารสถานที่