แผนบุคคล และโครงการ 2564


มาดูวิธีแทรกหน้าและลบหน้า PDF
กันเถอะ | KitCyber
โครงการอบรมภาษาอังกฤษบุคลากร 2564
มาดูวิธีแทรกหน้าและลบหน้า PDF
กันเถอะ | KitCyber
โครงการอบรมหลักสูตรService จริตบริการ รุ่นที่ 2
มาดูวิธีแทรกหน้าและลบหน้า PDF
กันเถอะ | KitCyber
บันทึกขออนุมัติเข้าร่วม โครงการอบรม หลักสูตร Service จริตบริการ (Service Mind) รุ่นที่ ๒ ในวันที่ 12 - 13 พฤศจิกายน 2563
มาดูวิธีแทรกหน้าและลบหน้า PDF
กันเถอะ | KitCyber
บันทึกขออนุมัติเข้าร่วม โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ เรื่อง บุคลิกพิชิตใจ Smart Personality Image ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
มาดูวิธีแทรกหน้าและลบหน้า PDF
กันเถอะ | KitCyber
บันทึกขออนุมัติเข้าร่วม โครงการอบรมภาษาอังกฤษบุคลากร 2564 ในวันที่ 17 - 18 ตุลาคม 2563 และวันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2563
มาดูวิธีแทรกหน้าและลบหน้า PDF
กันเถอะ | KitCyber
บันทึกรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร และแผนบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) วันที่ 31 มีนาคม 2564
มาดูวิธีแทรกหน้าและลบหน้า PDF
กันเถอะ | KitCyber
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
มาดูวิธีแทรกหน้าและลบหน้า PDF
กันเถอะ | KitCyber
แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
มาดูวิธีแทรกหน้าและลบหน้า PDF
กันเถอะ | KitCyber
รายงาน แผนการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน
มาดูวิธีแทรกหน้าและลบหน้า PDF
กันเถอะ | KitCyber
รายงาน แผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน