แผนบุคคล และโครงการ 2563


มาดูวิธีแทรกหน้าและลบหน้า PDF
กันเถอะ | KitCyber
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
มาดูวิธีแทรกหน้าและลบหน้า PDF
กันเถอะ | KitCyber
แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
มาดูวิธีแทรกหน้าและลบหน้า PDF
กันเถอะ | KitCyber
รายงานแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล  และแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563  รอบ 12 เดือน