อบรมพัฒนาตนเอง


การอบรมพัฒนาตนเอง บุคลากร ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 
สำนักงานงานศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม


ลำดับที่ตำแหน่งผ่านการอบรมพัฒนาตนเอง
ผศ.ดร.ภญ.พิมพร           ทองเมือง  
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาฯ

นายแก่นเพชร               ศรานนทวัฒน์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

อาจารย์วรรณี               พรมด้าว
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ

นายเอกชน                  น้อยเงิน
หัวหน้าสํานักงาน

นายวุฒิไกร                 ประวัติพงษ์
บุคลากร

นางสาวอรวรรณ           วุทธิโช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวพัชรา               แสงนวลเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวชญาณิศา          เอี่ยมประเสริฐเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวรุ่งทิวา              บุญศรีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายอริยเมศฐ์               ศิริฤกษ์รัตนาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายสถาพร                 จรรยาธรรม
เจ้าหน้าที่พัสดุ
นายชัยวัฒน์                ทูคำมีเจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวนวรัตน์             ตันเจริญ
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาวศรัญญา           หนูนาค
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ฝ่ายธุรกิจและจัดหารายได้นายไพโรจน์     กลั่นวารี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายจิรายุส      พูลสวัสดิ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวณัฐกมล    หมู่ผึ้งพนักงานขาย
นางสาวศรีวรรณ   พ่วงสำเภาพนักงานขาย
นางสาววรางคณา    นวมศิริพนักงานขาย
นาว

นายจิรายุส  พูลสวัสดิ์

นายแก่นเพชร  ศรานนทวัฒน์

นายกฤษณ์  แก้วหานาม

นางแสงรุ้ง  พ่วงสำเภา

นางสาวอรวรรณ  วุทธิโช

นางสาวสุพรรณราย  สงวนไทร

นางสาวศรัญญา   หนูนาค

นางสาววรางคณา  นวมศิริ

นางสาวรุ่งทิวา บุญศรี

นางสาวผาณิตา อยู่ทน

นางสาวนันส์นภัส แก้วทะเล

นางสาวนวรัตน์   ตันเจริญ

นางสาวณัฐกมล หมู่ผึ้ง

นางสาวชญาณิศา เอี่ยมประเสริฐ

นางศรีวรรณ พ่วงสำเภา