บุคลากร ฝ่ายแผนงานงบประมาณและประกันคุณภาพ : บุคลากร ฝ่ายแผนงานงบประมาณและประกันคุณภาพ


                                             นางสาวอรวรรณ  วุทธิโช              ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวพัชรา แสงนวล            ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป