บุคลากร ฝ่ายแผนงานงบประมาณและประกันคุณภาพ : บุคลากร ฝ่ายแผนงานงบประมาณและประกันคุณภาพนางสาวอรวรรณ    วุทธิโช
นางสาวพัชรา   แสงนวล
Orawan  Wutthicho
Phatchara  Saengnuan
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Plan  and Policy Analyst
Plan  and Policy Analyst