บุคลากรนายเอกชน น้อยเงิน
ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ตำแหน่งปัจจุบัน :หัวหน้าสำนักงาน

นายไพโรจน์ กลั่นวารี
ปริญญาตรี : นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
ตำแหน่งปัจจุบัน : หัวหน้าฝ่ายธุรกิจ
ฝ่ายบริหารงานบุคคลฝ่ายธุรกิจและพื้นที่ให้เช่า
นายวุฒิไกร  ประวัติพงษ์
ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ตำแหน่ง : บุคลากร
นายจิรายุส พูลสวัสดิ์            ปริญญาตรี : นิเทศศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
ฝ่ายธุรกิจหอพักนักศึกษา
                                             นางสาวอรวรรณ  วุทธิโช              ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Miss.Aphinya  Mukdathanaphong    General Administration Officer
shiny120509@gmail.com

นางสาวพัชรา แสงนวล            ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
      
นางสาวภาวินี  สักเล็บประดู่
ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานพัสดุนายชัยวัฒน์  ทูคำมี               ปริญญาตรี : รัฐประศาสนศาสตรบันฑิต สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายพัสดุ
นายวัชระ พ่วงสำเภา                 การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โรงเรียนเทคโนโลยีอยุธยา
ตำแหน่ง : ดูแลอาคารสถานที่

นายสถาพร จรรยาธรรม                 การศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยการอาชีพ
ตำแหน่งปัจจุบัน : นักปฏิบัติงานบริหาร
ประวัติการทำงาน (พอสรุป):
การอบรมพัฒนาตนเอง
นางแสงรุ้ง พ่วงสำเภา
  การศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
ตำแหน่งปัจจุบัน : แม่บ้าน
ประวัติการทำงาน (พอสรุป):
การอบรมพัฒนาตนเอง
ฝ่ายการเงินเเละบัญชี

ฝ่ายธุรกิจเพื่อการจัดหารายได้

นางสาวนวรัตน์ ตันเจริญ
ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่งปัจจุบัน : นักวิชาการเงินและบัญชี
ประวัติการทำงาน (พอสรุป):
การอบรมพัฒนาตนเอง
นายนพพร สุวรรณอาศน์                การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคสมุครสงคราม
ตำแหน่งปัจจุบัน : ดูแลอาคารสถานที่
ประวัติการทำงาน (พอสรุป):
การอบรมพัฒนาตนเอง

นางสาวพรทิพย์  ยังมาก           ปริญญาตรี :  บัญชีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ตำแหน่งปัจจุบัน : นักวิชาการเงินและบัญชี
ประวัติการทำงาน (พอสรุป):
การอบรมพัฒนาตนเอง
นางศรีวรรณ พ่วงสำเภา                                     การศึกษา : ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษานอกโรงเรียน
ตำแหน่งปัจจุบัน :ตำแหน่ง : พนักงานขาย
ประวัติการทำงาน (พอสรุป):
การอบรมพัฒนาตนเอง

นางสาวพรรัมภา รอดศิริ            ปริญญาตรี :  บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ตำแหน่งปัจจุบัน :นักวิชาการเงินและบัญชี
ประวัติการทำงาน (พอสรุป):
การอบรมพัฒนาตนเอง
นางสาวณัฐกมล  หมู่ผึ้ง            ตำแหน่งปัจจุบัน :พนักงานขาย          การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสมุครสงคราม
ประวัติการทำงาน (พอสรุป):
การอบรมพัฒนาตนเอง
ฝ่ายประชาสัมพันธ์นางสาวชญาณิศา  เอี่ยมประเสริฐ   ปริญญาตรี :  นิเทศศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ตำแหน่งปัจจุบัน : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประวัติการทำงาน (พอสรุป):
การอบรมพัฒนาตนเอง
นางสาววรางคณา  นวมศิริ             การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสมุครสงคราม       ตำแหน่ง : พนักงานขาย               
ประวัติการทำงาน (พอสรุป):
การอบรมพัฒนาตนเอง


ฝ่ายธุรการนางสาวศรัญา  หนูนาค               ปริญญาตรี : รัฐประศาสนศาสตรบันฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตำแหน่งปัจจุบัน : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประวัติการทำงาน (พอสรุป):
การอบรมพัฒนาตนเอง


ฝ่ายทะเบียนเเละประมวลผล

นายอริยเมศฐ์  ศิริฤกษ์รัตนา
ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ       ตำแหน่งปัจจุบัน : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประวัติการทำงาน (พอสรุป):
การอบรมพัฒนาตนเอง


นางสาวรุ่งทิวา บุญศรี
ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ตำแหน่งปัจจุบัน : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประวัติการทำงาน (พอสรุป):
การอบรมพัฒนาตนเอง


ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ


นางสาวนฤมล ดีชัยยะ 
ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ตำแหน่งปัจจุบัน : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประวัติการทำงาน (พอสรุป):
การอบรมพัฒนาตนเอง


ฝ่ายอาคารและสถานที่

นายเสรี พูลทรัพย์
การศึกษา : ประถมศึกษา โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
ตำแหน่งปัจจุบัน : -
ประวัติการทำงาน (พอสรุป):  23/ก.พ. /2554 - หัวหน้าช่างเทคนิค นิติบุคลอาคารชุดบ้านเอื้ออาทรพุทธมรฑล สายห้า
การอบรมพัฒนาตนเอง


นางสาวสุพรรณราย  สงวนไทร
การศึกษา : ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนหนองแขมตำแหน่งปัจจุบัน : ดูแลอาคารสถานที่
ประวัติการทำงาน (พอสรุป):
การอบรมพัฒนาตนเองพนักงานขับรถยนต์
นายกฤษณ์  แก้วหานาม                                                                                                                                       การศึกษา : ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตำแหน่งปัจจุบัน : พนักงานขับรถยนต์
ประวัติการทำงาน (พอสรุป):
การอบรมพัฒนาตนเอง