ผู้บริหารศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม                 

                   รศ.ดร.ฤๅเดช    เกิดวิชัย  
         อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


               

              รศ.ดร.ชุติกาญจน์    ศรีวิบูลย์
               รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร


                 

 ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง

 ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม


      

     
                          นายแก่นเพชร    ศรานนทวัฒน์

       อาจารย์วรรณี    พรมด้าว
                                รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

 รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ