คณะกรรมการอำนวยการ                  

                   รศ.ดร.ฤๅเดช    เกิดวิชัย  
         อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


                

              รศ.ดร.ชุติกาญจน์    ศรีวิบูลย์
               รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการ
คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์


กรรมการ

รองคณบดีแผนงานและประกันคุณภาพ 

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์


นายมงคล สุขเจริญคณา
กรรมการ
ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสงคราม
นายพิสิฐ เสือสมิง 
กรรมการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
               

ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง

 ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

กรรมการและเลขานุการ