ฝ่ายธุรกิจและการจัดหารายได้
นายจิรายุส    พูลสวัสดิ์


Chairayus   Poolsawat


รักษาการหัวหน้าฝ่ายธุรกิจ


นางสาวอญิญา   มุกดาธนพงศ์
นายสถิระ    นกอินทรีย์
นางสาววัสนันท์   หิรัญพต
Aphinya   Mukdathanaphong
Sathira  Nokonsee
Wassanan   Hiranpot
รักษาการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจหอพักนักศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป