ฝ่ายธุรกิจและการจัดหารายได้


   นายจิรายุส    พูลสวัสดิ์


Chairayus   Poolsawat


รักษาการหัวหน้าฝ่ายธุรกิจ


   
นางสาวภาวินี  สักเล็บประดู่
นางสาวอภิญญา มุกดาธนพงศ์
นายสถิระ    นกอินทรีย์
Pawinee Saklabpradoo
Aphinya   Mukdathanaphong
Sathira  Nokonsee
รักษาการผู้จัดการพักนักศึกษ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาว ศรีวรรณ    พวงสำเภา
Siwan   Phuang Samphao
                                     พนักงานขาย